Squatty Potty

Squatty Potty
0

    Your cart is empty.

Squatty Potty

Frontpage

{% comment %}ly_global_begin{% endcomment %}{% include 'ly-global' %}{% comment %}ly_global_end{% endcomment %}

The Science Is Simple

{% comment %}ly_asset_replace_for_[ 'science-is-simple.png' | asset_url | img_tag: 'Science is Simple' ]_begin{% endcomment %}{% assign ly_asset = 'science-is-simple.png' %}{% include 'ly-asset' with ly_asset %}{{ ly_translation | img_tag: 'Science is Simple' }}{% comment %}ly_asset_replace_end{% endcomment %}
{% comment %}ly_asset_replace_for_[ 'tile1.png' | asset_url | img_tag: 'We are designed to squat' ]_begin{% endcomment %}{% assign ly_asset = 'tile1.png' %}{% include 'ly-asset' with ly_asset %}{{ ly_translation | img_tag: 'We are designed to squat' }}{% comment %}ly_asset_replace_end{% endcomment %}

เราออกแบบให้เกิดท่านั่่งยองๆ

มนุษย์นั่งยองๆขณะขับถ่ายมามากกว่าล้านปี - จนกระทั่งเรามีชักโครกนั่งแบบโมเดล

{% comment %}ly_asset_replace_for_[ 'tile2.png' | asset_url | img_tag: 'Squatty Potty' ]_begin{% endcomment %}{% assign ly_asset = 'tile2.png' %}{% include 'ly-asset' with ly_asset %}{{ ly_translation | img_tag: 'Squatty Potty' }}{% comment %}ly_asset_replace_end{% endcomment %}

นี่คือลำไส้ใหญ่ของคุณ

ลำไส้ใหญ่มีลักษณะงอทำให้เกิดการหมักหมมของของเสียเอาไว้

{% comment %}ly_asset_replace_for_[ 'tile3.png' | asset_url | img_tag: 'Sitting Stops The Flow' ]_begin{% endcomment %}{% assign ly_asset = 'tile3.png' %}{% include 'ly-asset' with ly_asset %}{{ ly_translation | img_tag: 'Sitting Stops The Flow' }}{% comment %}ly_asset_replace_end{% endcomment %}

การนั่งท่าธรรมดา
ทำให้ถ่ายยาก

การนั่งท่าธรรมดาทำให้กล้ามเนื้อกลั้นอุจาระปิดกลั้นของเสียไม่ให้ออกมาจากลำไส้ใหญ่โดยง่าย

{% comment %}ly_asset_replace_for_[ 'tile4.png' | asset_url | img_tag: 'Squatty Potty ® Opens The Colon' ]_begin{% endcomment %}{% assign ly_asset = 'tile4.png' %}{% include 'ly-asset' with ly_asset %}{{ ly_translation | img_tag: 'Squatty Potty ® Opens The Colon' }}{% comment %}ly_asset_replace_end{% endcomment %}

Squatty Potty ®
ช่วยเปิดทางให้ลำไส้ใหญ่

เมื่อกล้ามเนื้อที่กลั้นของเสียในลำไส้ใหญ่ไว้ผ่อนคลาย ของเสียจะไหลออกจากลำไส้ใหญ่ได้หมดจด

รูปแบบและการใช้งาน

{% comment %}ly_asset_replace_for_[ 'form_function.jpg' | asset_url | img_tag: 'Form + Function' ]_begin{% endcomment %}{% assign ly_asset = 'form_function.jpg' %}{% include 'ly-asset' with ly_asset %}{{ ly_translation | img_tag: 'Form + Function' }}{% comment %}ly_asset_replace_end{% endcomment %}
  • Squatty Potty ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสบาย วัสดุดีแข็งแรงทนทาน และการใช้ง่ายเพื่อให้การขับถ่ายเป็นเรื่องที่ง่าย

  • ออกแบบมาให้จัดเก็บใต้ชักโครกได้โดยง่ายดูดี เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสุขภัณฑ์

  • สิ่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความสูงและลักษณะท่าการวางเท้าที่เหมาะสม